Bolca Göğüs Eti

Butun-Hindi

Butun-Hindi

Baton Yaprak Göğüs Döner

Baton Yaprak Göğüs Döner

Cöp Siş Göğüs 1-

Cöp Siş Göğüs 1-

Göğüs Fleto Bütün 1-2

Göğüs Fleto Bütün 1-2

Soslu-Biftek 1-

Soslu-Biftek 1-

Göğüs Bütün Tekli Derili

Göğüs Bütün Tekli Derili

Soklu Baton Yaprak Göğüs Döner

Soklu Baton Yaprak Göğüs Döner

Göğüs Kelebek kolili

Göğüs Kelebek kolili

Bonfile-1-

Bonfile-1-

Parmak Dilimli Göğüs 1-

Parmak Dilimli Göğüs 1-

Bütün Kıkırdaklı Derili Göğüs 2

Bütün Kıkırdaklı Derili Göğüs 2

Göğüs Dilimli 1-

Göğüs Dilimli 1-

Soslu Çöp Şiş Göğüs 1-

Soslu Çöp Şiş Göğüs 1-

Soslu Kavurmalık 1-

Soslu Kavurmalık 1-

Baton Yaprak Göğüs Döner

Baton Yaprak Göğüs Döner

Sinitzel 1-

Sinitzel 1-

Piknik-Paketi 1-

Piknik-Paketi 1-

Külbastı 1-

Külbastı 1-

Sote Göğüs 1-2

Sote Göğüs 1-2

Küp Şinitzel 1-

Küp Şinitzel 1-

Parmak Şinitzel 1-

Parmak Şinitzel 1-

Yılbaşı Paketi 1-

Yılbaşı Paketi 1-